ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเยี่ยมเยือนศวข.พัทลุง

bb242

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

aa243 

          วันที่ 22 มกราคม 2563 นายพรีพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการ
กองวิจัยและพัฒนาข้าว  ซึ่งได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินงานวิจัยและ
พัฒนาข้าว งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข