จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง

bb241

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้ ปี 2563

 aa242

          วันที่ 13-17 มกราคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
เมล็ดพันธุ์ จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้ ปี 2563 แก่สมาชิกกลุ่มข้าว GI จำนวน 35 กลุ่ม
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง