นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

bb240

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

 aa241

          วันที่ 15 มกราคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน และ
ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ซึ่งได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
การทำนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนางชนสิริน  กลิ่นมณี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายเอกราช  แก้วนางโอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวโดยวิธีการปักดำในแปลงนา