สัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

bb238

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงสัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

 aa239

          วันที่ 26 ธัันวาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายประสิทธิ์ 
ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาว
พัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาใน
ทะเล ในพื้นที่บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง