คลินิกเกษตรครั้งที่ 1 ปี 63

bb237

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 aa238

          วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ นายสิทธิ  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยได้บริการวิชาการด้านพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตข้าวอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว
ดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุงเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมสาธิตวิธีทำและแจกเอกสาร
วิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจประมาณ 200 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมชาย  เกลี้ยงนิล นายอำเภอ
ศรีนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน