ติดตามการดำเนินงานวิจัย

bb236

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมติดตามการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

 aa237

          วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมติดตามการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว
ภาคใต้และร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยข้าว
กระบี่ และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง