เยาวชนจากตำบลเกตรีมาดูงาน

bb235

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานด้านข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลิละห์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

 aa236

          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ
คณะเยาวชนจากตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ภายใต้โครงการกลไลชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 2 Active Citizen
ด้านข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ของจังหวัดสตูล ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำไปส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
ข้าวอัลฮัม นำชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนของจังหวัดสตูลต่อไป