วิทยากรบรรยาย

bb234

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563

 aa235

          วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพัชราภรณ์  
รักชุม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการ
เกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์ แก่เกษตรกร 
ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง