ครูมัธยมปลายด้านเกษตรจังหวัดอาเจะห์ดูงาน

bb233

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกข้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรครูมัธยมปลายด้านเกษตร จากจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

aa234 

          วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรครู
มัธยมปลายด้านเกษตร จากจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีความร่วมมือกับ Dinas Pendidikan
Aceh ภายใต้โครงการ "Short training for Aceh's vocational high school
teachers on agriculture" โดยคณะได้ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง งานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ และงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ดูงานในแปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง