วันดินโลก62

bb232

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียวหมอ 37 และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหนียวดำหมอ 37 เป็นขนมต่างๆ ในงานวันดินโลก

 aa233

          วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการ
เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียวดำหมอ 37 และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว
ดำหมอ 37 เป็นขนมไดฟุกุ ขนมคนที เหนียวดำหมอ 37 คลุกมะพร้าว และเครปข้าวสังข์หยด
พัทลุง ในงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีหน่วยงาน
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ
500 คน โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน