ต้อนรับคณะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

bb230

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตข้าวในภาคใต้

 aa231

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นายโอรักษ์  ทองเด็จ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์
จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตข้าวในภาคใต้ ณ อาคารห้อง
ประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง