สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

bb229

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง

 aa230

          วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ณ โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร