ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2562

bb228

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 aa229

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเอกราช  แก้วนางโอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยมีผู้อำนวยการสถาบันศึกษา
และคณะอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้