วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

bb227

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

 aa228

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานในพิธี