คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซีย

bb226

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก MADA RICE TRAINING CENTER รัฐเกอดะห์ ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 aa227

          วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก MADA RICE
TRAINING CENTER รัฐเกอดะห์ ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และศึกษากระบวนการ
จัดการข้าวเปลือกเชิงอุตสาหกรรม ณ โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตำบลปันแต
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง