ประชุมพร้อมชี้แจงโครงการ

bb225

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ เพื่อสรุปลผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562

aa226 

          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562 พร้อมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารฝึกอบรม
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 คน