ม.ราชภัฎสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์

bb224

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

 aa225

          วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และ
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
จำนวน 19 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก พร้อมลงดูการ
ปฏิบัติจริงในแปลงนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง