ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

bb221

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าว ข้าวในวิถีไทยภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

 aa222

          วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนชั้นอนุุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวััดพัทลุง จำนวน 77 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าว ข้าวในวิถีไทยภาคใต้
การสีข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นขนมทาโกยากิ ณ อาคาร
เอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง