เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ปี2562

bb220

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

 aa221

          วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 
ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง