เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

bb218

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้านระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 aa219

          วันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดย นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน ได้จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้านระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านควนดิน
แดง แปลงใหญ่โตนดด้วน และแปลงใหญ่บ้านม่วงเตี้ย จำนวน 15 คน ณ อาคารเอนกประสงค์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง