เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15

bb217

ศูนย์วิจัยข้าวร่วมจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

aa218

          วันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3
และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15
ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน