สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

bb216

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในหัวข้อวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

aa217 

          วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว
ในหัวข้อวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง