ส่งมอบการบริหารจัดการน้ำฝายบ้านพร้าว

bb213

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการและแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกรในงาน การส่งมอบการบริหารจัดการน้ำและทดสอบการส่งน้ำงานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)

aa214 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและแจกจ่าย
เอกสารทางวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกรในงาน การส่งมอบการบริหารจัดการน้ำและทดสอบ
การส่งน้ำ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3) ณ นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไสกูน
ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน