คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/62

bb212

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

aa213 

          วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้า
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ณ สำนักสงฆ์ธารทิพย์
วนาธรรรม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกร
เข้าร่วมรับบริการประมาณ 200 คน โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน