ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกล

bb211

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง

 aa212

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทน
กลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง จำนวน 31 คน