ประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศพก.เครือข่ายม.6 ต.ท่ามะเดื่อ

bb209

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 aa210

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว
ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวางแผนการดำเนินงาน มีเจ้าของศูนย์เรียนรู้พร้อมด้วยสมาชิกและศูนย์เรียนรู้เครื่อข่าย
เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน