ประชุมศูนย์เรียนรู้ศพก.ที่หมู่13 ต.ปันแต

bb207

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 aa208

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้า
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน มีเจ้าของศูนย์เรียนรู้พร้อมด้วยสมาชิกและ
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน