วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ิอเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ตำบลท่ามะเดื่อ

bb206

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 aa207

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมาย
ให้นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ณ ศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน