จัดประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรูเครือข่ายตำบลดอนทราย

bb205

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

aa206

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน มีเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้พร้อมด้วยสมาชิกและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน