งานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

bb204

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

 aa205

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันสาธิตการ
ดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน
ประมาณ 200 คน