จัดประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายตำบลชัยบุรี

bb203

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 aa204

          วันที่  5 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน มีเจ้าของศูนย์
เรียนรู้พร้อมด้วยสมาชิกและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน