งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ต.โคกทราย

bb202

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 aa203

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Filed Day)
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกทราย (ศพก.เครือข่ายตำบลโคกทราย) หมู่ที่ 7 ตำบล
โคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน
เป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน