วันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

bb201

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานวันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

 aa202

          วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองภาคใต้ ในงานวันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน ณ บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน