ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

bb199

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 aa200

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายใต้
โครงการพัฒนาสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในการศึกษาดูงาน
ด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ อาคารเอนกประสงค์และแปลงนาทดลอง
ศูนย์วิจัยขัาวพัทลุง