จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

bb198

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน ประจำปี 2562

aa199 

         วันที่ 13 มิถุนยายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมาย
ให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้ และของดีอำเภอป่าบอน
ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าศูนย์ประชุมรัฐกิจประการ เทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรคิ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ในการเปิดงาน