งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด

bb197

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

 aa198

          วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว ณ ตลาดต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช
รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด เป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน