ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่าย

bb196 1

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง) ได้ประชุมติดดามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

 aa197

          วันที่ 10 -11 มิถุนายน 2562 รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง)
ได้ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยประชุม
ร่วมกับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
กระบี่ และผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ เมื่อประชุม
เสร็จได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 ไว้เป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติแก่
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตข้าว
สังข์หยดอินทรีย์วิชาลัยรวงข้าวและวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตำบลพนางตุง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง