งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต (ภาคใต้)

bb195

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุง เปฌนรูปขนมต่างๆ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

 aa196

          วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นรูปขนมต่างๆ ในงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าว
รายงาน ในการจัดงานครั้งนี้ นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน