ฝึกอบรมการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่

bb193

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบรรจุใหม่ เพื่อร่วมฝึกอบรมด้านการเกษตร (ด้านข้าว)

 aa194

          วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบรรจุใหม่ เพื่อร่วมฝึกอบรมด้าน
การเกษตร (ด้านข้าว) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมี
นักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านข้าวในหัวข้อ
ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป