Field Day (ศพก.ต.ชัยบุรี อ.เมือง)

bb192

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

aa193

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง ข้าว
มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ
นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน