คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่3/62

bb191

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 

aa192 

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ตลาดน้ำบ้านปากพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการประมาณ 300 คน โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน