Field day (ศพก.เครือข่ายแหลมโตนด

bb190

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเรื่อมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 aa191

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง ข้าว
มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี
นางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในการเปิดงาน