ภาควิชาเกษตรศาตร์และสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน

bb189

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ มาศึกษาดูงาน เรื่อง พันธุ์ข้าว วิธีดูแลรักษา และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 aa190

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสิทธ์  ใจสงฆ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาศึกษาดูงานเรื่อง พันธุ์ข้าว วิธีการดูแลรักษา และ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้ให้องค์ความรู้ทั้งการบรรยาย การดูงานในแปลงทดลอง
และห้องปฏิบัติการจริง ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการดูงานสำหรับนำไปใช้ในการเรียน
และการปฏิบัติจริงอย่างครบถ้วน