ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36

bb188

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

aa189 

          วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีัธรรมราช โดยในการประชุมวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย 2 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 1 เรื่อง และร่วมแสดงนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว