ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่3/2562

bb185

ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และคณะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ในภาคใต้ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

 aa186

    วันที่ 30 เมษายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นามประธานกลุ่ม
ศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และคณะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ในภาคใต้ ได้ร่วมประชุม
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงถึงโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 และให้นักวิจัยเตรียมพร้อม
สำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณในปี 2564 ต่อไป