อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

bb184

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2562ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

 aa185

          วันที่ 22-26 เมษายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้มอบหมายให้ นางขวัญใจ  คชภักดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้จัดอบรม
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวน
การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวซ้อมมือนาปรือ-ประดู่ทอง กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน
วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าบัวแก้ว