สืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

bb183

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

 aa184

          วันที่ 11 เมษายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีกิิจกรรม การสงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากข้าราชการผู้อาวุโสและ
แขกผู้ใหญ่ที่ปลดเกษียณจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง