การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

bb182

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับ นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ

 aa183

          วันที่ 9 เมษายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การ
ต้อนรับ นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ได้มาประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัย
ข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุม
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค