อบรมหลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปฯ

bb180

นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

aa181

          วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ณ โรงแรม KU HOME กรุงเทพฯ
และศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี