อบรมองค์ความรู้ฯ 4 หลักสูตร (นาแปลงใหญ่ ปี 2562)

bb179

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

 aa180

          วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และ
วิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 แก่เกษตรกรสมาชิกนา
แปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และจังหวัดปัตตานี
          หลักสูตร  "การเลือกใช้พันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"
          หลักสูตร  "การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร"
          หลักสูตร  "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"
          หลักสูตร  "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"
ณ โรงแรมลำปำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 69 คน